Stoppen of verplaatsen?

Stoppen of verplaatsen?

Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit

Samenvatting

In de ene wijk worden de woningen voorzien van hang- en sluitwerk, in een andere wijk niet. Sommige bedrijven beveiligen zich wel en andere niet en de politie surveilleert op het ene tijdstip intensiever dan op het andere tijdstip. Met andere woorden, men tracht de criminaliteit te voorkomen door gelegenheidsbeperkende maatregelen in een specifiek projectgebied. Deze wijze van criminaliteitspreventie wordt verschillend gewaardeerd. Enerzijds zijn er auteurs die beweren dat een dergelijke aanpak leidt tot minder criminaliteit, anderzijds zijn er critici die stellen dat zo'n aanpak de criminaliteit alleen of grotendeels verplaatst. Op basis van een literatuurstudie is de huidige kennis met betrekking tot criminaliteitspreventie en verplaatsing systematisch in kaart gebracht. Er wordt o.a. geconcludeerd dat de veel gehuldigde stelling, dat gelegenheidsbeperkende preventie tot verplaatsing leidt, in de praktijk maar ten dele opgaat.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Probleemstelling en methode
  2. Verplaatsing nader bezien
  3. De empirie
  4. De waardering van het verschijnsel
  5. Slotbeschouwing en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hesseling, R.B.P.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 137
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9753

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Stoppen of verplaatsen?; een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit
Projectnummer:
W00137
Operationele status:
Alleen publicatie