Het vermogen te ontnemen

Strafrecht en strafproces / Sfo

Het vermogen te ontnemen

Wetsevaluatie - fase 2

Samenvatting

Het onderhavige verslag geeft de tussenstand weer van de ervaringen die in de eerste tweeëneenhalf jaar met de ontnemingswetgeving zijn opgedaan en van de knelpunten die zich in deze periode op dit terrein hebben gemanifesteerd. De dataverzameling van de tweede fase is eind 1995 afgerond. Het doel van het onderzoek is in de eerste plaats te achterhalen op welke wijze de ontnemingswetgeving in de praktijk is geïmplementeerd. De bovengenoemde doelstelling is vertaald in een aantal concrete onderzoeksvragen; Wat zijn de uitgangspunten van het ontnemingsbeleid? Dit mede gezien het feit dat de ontnemingswetgeving niet op zich staat, maar deel uitmaakt van het beleid dat erop is gericht de buitgerichte aanpak binnen de diverse opsporingsinstanties en het openbaar ministerie te stimuleren; Welke instanties vervullen bij het scheppen van dit beleid een rol?; Welke rol vervullen deze instellingen?; Hoe gaan de diverse veldorganisaties met de ontnemingswetgeving en het beleid om? Welke organisatorische gevolgen brengt dit voor deze veldorganisaties met zich mee?; Met welke problemen worden de diverse actoren en instellingen bij de toepassing van de ontnemingswetgeving geconfronteerd? Deze vraag heeft vooral betrekking op het ontnemingsinstrumentarium; Hoeveel strafrechtelijke ontnemingszaken zijn er in de loop der tijd aanhangig gemaakt? In wat voor type(n) van zaken wordt het onemingsinstrumentarium ingezet.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Uitgangspunten van het beleid
  3. Infrastructuur en mate van praktijkervaring
  4. Een kwantitatieve tussenstand
  5. Het ontnemingscriterium
Summary
Résumé
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, J.M., Sabee, V., Kouwenberg, R.F. (medew)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoek en beleid 156
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.535

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie - fase 2
Projectnummer:
W00156
Operationele status:
Alleen publicatie