Nevenfuncties zittende magistratuur

Civiel recht en civiel proces / Onafhankelijkheid

Nevenfuncties zittende magistratuur

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de aard en omvang van binnen de zittende magistratuur (rechters en rechters-plaatsvervangers) voorkomende functiecombinaties en in hoeverre zijn die functiecombinaties  compatibel met bestaande regels en opvattingen over het uitoefenen van nevenfuncties naast rechterlijke taken? Hierbij is de kwaliteit van de inventarisatie van de nevenfuncties direct afhankelijk van de vraag hoe secuur  de registers worden bijgehouden door de rechterlijke colleges. Ook hierover zal het onderzoek duidelijkheid verschaffen. Hiertoe is een literatuuronderzoek gehouden aangaande opinies over nevenfuncties, registers en interne reglementen met betrekking tot de registratie zijn geanalyseerd, en er is een enquete gehouden onder rechters, met als centrale vraag of hun nevenfuncties juist, volledig en up-to-date waren geregistreerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Nevenfuncties in de literatuur
  3. De geregistreerde nevenfuncties
  4. Discussie 

Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Samenstelling van de begeleidingscommissie
2. Leidraad
3. Kwantitatief overzicht nevenfuncties
4. Vragenlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J., Dijkhoff, N.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Reeks:
Onderzoek en beleid 185
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.342

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nevenfuncties zittende magistratuur
Projectnummer:
W00185
Operationele status:
Alleen publicatie