Glazen privacy

Staats- en bestuursrecht / Openbaarheid van bestuur

Glazen privacy

knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg)

Samenvatting

Overeenkomstig de evaluatiebepaling in de Wet politiegegevens (Wpg), die op 1 januari 2008 in werking trad, moet de wet binnen vijf jaar worden geëvalueerd. Er is nu ruim drieënhalf jaar ervaring opgedaan met de Wpg en de indruk bestaat dat korpsen moeite hebben met het borgen van de wettelijke voorschriften in de werkprocessen.
In deze evaluatie komen de volgende vragen aan de orde:

 1. Wat heeft de wetgever beoogd met de Wpg (wat is de beleidstheorie)?
 2. Hoe wordt de Wpg in de praktijk uitgevoerd; is dit volgens de doelstellingen en de verwachtingen van de wetgever en wat zijn de resultaten en knelpunten?
 3. Hoe verhoudt de Wpg zich tot andere wet- en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en internationale wet- en regelgeving?
 4. Hoe kunnen de knelpunten bij de invoering van de wet en de uitvoering van de wettelijke regels verklaard worden?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding en onderzoeksopzet
 2. Achtergrond en beleidstheorie Wet politiegegevens
 3. Inhoud Wet politiegegevens
 4. Algemene bepalingen
 5. Verwerking van politiegegevens
 6. Ter beschikking stelling en verstrekking
 7. Kennisneming
 8. Toezicht
 9. Verhouding tot andere wetten
 10. Verklaringen knelpunten
 11. Beantwoording onderzoeksvragen
 12. Conclusies en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smits, J., Sibma, A., Roodnat, J., Struiksma, N., Schel, R.
Organisatie(s):
Arena Consulting , Pro facto, WODC
Plaats uitgave:
Deventer/Groningen
Uitgever:
Arena Consulting/Pro Facto
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Arena Consulting
E-mailadres:
info@arenaconsulting.nl
Website:
www.arenaconsulting.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werking van de Wet politiegegevens, mede in combinatie met de Wet openbaarheid van bestuur
Projectnummer:
2236
Operationele status:
Afgerond