Meningen van de bevolking over de verdeling van nalatenschappen onder het abintestaat erfrecht

Civiel recht en civiel proces / Nalatenschap

Meningen van de bevolking over de verdeling van nalatenschappen onder het abintestaat erfrecht

Samenvatting

Op 20 maart 1974 werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden het wetsontwerp "Partiele wijziging van de regeling van het erfrecht, vooruitlopende op de invoering van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek", (Kamerstuk 12 863, nr. 2). Dit wetsontwerp is bekend geworden onder naam "voortrein". Voornaamste doel van dit wetsontwerp is dat nu reeds, d.w.z. voordat Boek 4 NBW tot geldend recht wordt, bepaalde nieuwe regels betreffende de erfopvolging bij versterf van kracht kunnen worden. Het gaat hierbij dus om wijziging van de regels van de erfopvolging die gelden indien de overledene geen testament heeft opgemaakt. Meer in het bijzonder gaat het hierbij om een nieuwe regeling van de rechten van de echtgenoot of echtgenote van de overledene.
Het onderzoek naar de opvattingen omtrent een abintestaat erfrecht, in verband met een voorgenomen wetswijziging, dient zich te richten op de beantwoording van twee hoofdvragen. Te weten de vraag naar de wenselijkheid van een wijziging van de bestaande regeling en (indien die wenselijkheid mocht blijken) de vraag naar de materiele inhoud van die wijziging.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Methode van materiaalverzameling en steekproef
  3. Kennis en evaluatie van het huidige abintestaat erfrecht
  4. De alternatieven voor een nieuw verdelingsmechanisme in het erfrecht bij versterf
  5. De voor- en tegenstanders van alternatief C-nieuw
  6. Slotbeschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cozijn, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
WODC-Reeks 18
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2140

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC18
Operationele status:
Alleen publicatie